رخ لیزر

خدمات برش لیزر فلزات

66395500
rokhlaser@gmail.com

خمکاری CNC

دقت , ظرافت , سرعت بالای دستگاه های برک CNC ما برای خم کاری دقیق طبق نقشه 3D برای تولید آماده می باشد

با بهره گیری از 2 دستگاه خم LVD بلژیک به عرض 2.5 متر با ظرفیت خمکاری تا 4 میلیمتر استیل و 6 میلیمتر آهن